Junlogot.gif (13681 bytes)
หน่วยที่ 1


คำนำ

สาระสำคัญ
 ระบบต่างๆของร่างกาย


คำอธิบายรายวิชา ว32102

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

แนะนำการใช้ + คู่มือ

labschool.gif (2691 bytes)

บบทดสอบก่อนเรียน

1.การจัดระบบในร่างกาย
       แบบทดสอบ 1
2.ระบบการย่อยอาหาร
       แบบทดสอบ 2

3.อวัยวะและกลไกการ ย่อยอาหารการย่อยในปาก
      
แบบทดสอบ 3
4.ภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ การทำงานของเอนไซม์
       แบบทดสอบ 4
การย่อยในกระเพาะ อาหารและลำไส้เล็ก
       แบบทดสอบ 5
6
.ระบบหมุนเวียนโลหิต

       แบบทดสอบ 6
7.ระบบหายใจ
       แบบทดสอบ 7
8.ระบบขับถ่ายของเสีย
       แบบทดสอบ 8
9.ระบบประสาท
       แบบทดสอบ 9
10
.ระบบภูมิคุ้มกัน

       แบบทดสอบ 10

11.ระบบสืบพันธุ์
       แบบทดสอบ 11
12.การปฏิสนธิ การตั้ง ครรภ์และการคลอด
       แบบทดสอบ 12
13.ระบบโครงกระดูกและ กล้ามเนื้อ
 
     แบบทดสอบ 13
 แบบทดสอบหลังเรียน

     เอกสารอ้างอิง
 

labschool.gif (2691 bytes)

 Download .1  .2 

 ชมภาพเคลื่อนไหว
ระบบการย่อย
ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบสมอง
การปฏิสนธิ
การคลอด
วันเกิดของลูก คล้าย
   วันตายของแม่
   (พระคุณแม่)
+  เพลงประกอบ +

    ที่มา-แหล่งข้อมูล

labschool.gif (2691 bytes)

 
 


   ประวัติผู้จัดทำ

 
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม