คำอธิบายรายวิชา
           
  วิทยาศาสตร์ ว32102
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      3 ชั่วโมง/สัปดาห์   120 ชั่วโมง/ปี  3 หน่วยการเรียน

                    ศึกษาวิเคราะห์  โครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกายสัตว์และมนุษย์  การเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ 
อาหาร  ความสำคัญของอาหารต่อเพศและวัย  สารในสิ่งเสพติด    ธาตุและสารประกอบ  การเปลี่ยนแปลงของสาร 
การเกิดสารสารละลาย  การเปลี่ยนสถานะ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน  ประโยชน์  โทษและ
ผลต่อสิ่งแวดล้อม  การสะท้อนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากกระจกเงา  เลเซอร์และเส้นใยนำแสง  ความสว่างและ
การมองเห็น  โลกของเรา 
  การเปลี่ยนแปลงบนเปลือกโลก  ดิน หิน แร่    โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะ
หาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้      มีความสามารถในการตัดสินใจ     นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน     
 มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม