ในระดับเนื้อเยื่อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                                เนื้อเยื่อ คือ กลุ่มของเซลล์ทีมีรูปร่างเหมือนกันมาอยู่รวมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
                เนื้อเยื่อแบ่งออกเป็น 4
ชนิด ดังนี้

                1.เนื้อเยื่อผิว  (Epithelial tissue)

                เนื้อเยื่อผิว คือ เนื้อเยื่อที่ห่อหุ้ม และเนื้อเยื่อที่บุอวัยวะต่างๆ เช่น เนื้อเยื่อบุภายในกระเพาะอาหาร เนื้อเยื่อบุภายในปอด
                                         
                                                                                      เนื้อเยื่อบุผิว
                                                    ที่มา
: http://www.siumed.edu/~dking2/crr/images/RN022c.jpg

                2.เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue)

                เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน คือ เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกาย ได้แก่ กระดูก (bone) กระดูกอ่อน (cartilage) หลอดเลือด เป็นต้น

 

 

 


 

                                                                                 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
                                     ที่มา : http://asweknowit.net/images_edu/dwa%205%20connective%20tissue.gif

 

         3.เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ (Muscular tissue)

                เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ประกอบด้วยเซลล์ที่หดตัวและคลายตัวได้ จำแนกออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

                    1) กล้ามเนื้อลาย (skeleton muscle)

                                2) กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle)

                    3) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle)

 

                                      

                                                                            เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ
                                                                       ที่มา
: http://student.nu.ac.th/u46410452/7.jpg

 

                4.เนื้อเยื่อประสาท (Nervous tissue)

                เนื้อเยื่อประสาท ประกอบด้วยเซลล์ประสาทที่มีรูปร่างเฉพาะ ทำหน้าที่ส่งสัญญาณที่ถูกกระตุ้นไปสู่สมอง และรับคำสั่งจากสมอง
                ส่งไปสู่อวัยวะที่ถูกกระตุ้นเพื่อตอบสนองโดยการแสดงออกต่างๆ

  

                                                  

 

                                                                                                  เนื้อเยื่อประสาท
                    ที่มา : http://faculty.clintoncc.suny.edu/faculty/michael.gregory/files/bio%20102/bio%20102%20lectures/
                              animal%20cells%20and%20tissues/Image15.jpg

 

 

 

HOME         BACK         NEXT