การจัดระบบในร่างกาย

                                               
                                 ร่างกายของมนุษย์ที่เราเห็นเป็นรูปร่างสมบูรณ์อยู่นี้ อันที่จริงประกอบด้วย เซลล์ จำนวนมากมายหลายล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์แต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกัน เข้ามาอยู่รวมกันทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ซึ่งเราจะเรียกว่า เนื้อเยื่อ หลาย ๆ เนื้อเยื่อรวมกันทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เรียกว่า อวัยวะ เมื่อหลายอวัยวะเข้ามาทำงานประสานกัน เรียกว่า ระบบอวัยวะ

การจัดระบบในร่างกายของมนุษย์ สามารถแบ่งออกได้ 4 ระดับด้วยกันดังนี้

                           

เซลล์

เนื้อเยื่อ

อวัยวะ

ระบบร่างกาย

                                                                                                   
            
ในระดับเซลล์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันไป ตามหน้าที่การทำงาน เช่น

   1.1 เซลล์สืบพันธุ์ (Sex Cell) ทำหน้าที่นำข้อมูลทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ถ่ายทอดให้แก่ลูก โดยพ่อสร้างเซลล์อสุจิ
         ส่วนแม่สร้างสร้างเซลล์ไข่

   1.2 เซลล์กล้ามเนื้อ (Muscle Cell) สามารถหดตัวและคลายตัว เพื่อทำให้อวัยวะต่าง ๆ เคลื่อนที่ไหวได้

   1.3 เซลล์ประสาทสั่งงาน (Motor Nerve Cell) ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวโดยรับคำสั่งจากสมองผ่านเซลล์
        ประสาท สั่งงานไปยังเซลล์กล้ามเนื้อส่วนที่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อนไหว

   1.4 เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell) มีรูปร่างกลมแบน มีหน้าที่เกี่ยวกับการลำเลียงก๊าซออกซิเจน และแก๊ส
         คาร์บอนไดออกไซด์

   1.5 เซลล์ผิวหนัง (Skill Cell) มีลักษณะเรียงตัวเป็นชั้น ๆ ทำหน้าที่ห่อหุ้มร่างกาย

       
เซลล์ชนิดต่างๆ
ที่มา
:  http://school.obec.go.th/padad/scien32101/BODY/1BODY/1.1.gif

                                                                                                               

                                  
HOME                 BACK                NEXT